خوشنویسی

خوشنویسی

می ریز

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 0cm اسم اثر: می ریز تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

خوشنویسی

جان جهان

اثر: خوشنویسی ابعاد: 70cm * 100cm اسم اثر: جان جهان تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

خوشنویسی

مرید طاعت بیگانگان مشو

اثر: خوشنویسی سیاه قلم ابعاد: 21cm * 30cm اسم اثر: مرید طاعت بیگانگان مشو تولید: 1399 مرکب ضد آب

خوشنویسی

نبی ء عبادی

اثر: خوشنویسی ابعاد: 70cm * 100cm اسم اثر: نبی ء عبادی تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ ق

خوشنویسی

همه هیچ

اثر: نقاشی خط ابعاد: 90cm * 160cm اسم اثر: همه هیچ تولید: 1399 اکرولیک ، رنگ روغنی ، روی بوم ق

خوشنویسی

توکلت علی الله

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 40cm اسم اثر: توکلت علی الله تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

خوشنویسی

مهر سیه چشمان

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 40cm اسم اثر: مهر سیه چشمان تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ