نمونه کار

خوشنویسی

می ریز

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 0cm اسم اثر: می ریز تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

خوشنویسی

جان جهان

اثر: خوشنویسی ابعاد: 70cm * 100cm اسم اثر: جان جهان تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

هنر خط

عشق مارو پی کاری

اثر: نقاشی خط ابعاد: 80cm * 120cm اسم اثر: عشق مارو پی کاری به جهان آورده است. تولید: 1400 اکرولیک ، رنگ روغن ، روی بوم ،تکسچر سرامیک و ورق طلا

خوشنویسی

مرید طاعت بیگانگان مشو

اثر: خوشنویسی سیاه قلم ابعاد: 21cm * 30cm اسم اثر: مرید طاعت بیگانگان مشو تولید: 1399 مرکب ضد آب

خوشنویسی

نبی ء عبادی

اثر: خوشنویسی ابعاد: 70cm * 100cm اسم اثر: نبی ء عبادی تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ ق

هنر خط

زهی دولت

اثر: نقاشی خط ابعاد: 120cm * 80cm اسم اثر: زهی دولت تولید: 1400 اکرولیک ، آب مرکب ، ورق طلا روی بوم دیپ قا

هنر خط

هو الحی

اثر: خوشنویسی سیاه قلم ابعاد: 21cm * 30cm اسم اثر: مرید طاعت بیگانگان مشو تولید: 1399 مرکب ضد آب

هنر خط

اول و آخر یار

اثر: نقاشی خط ابعاد: 50cm * 50cm اسم اثر: اول و آخر یار تولید: 1396 اکرولیک ، رنگ روغن ، روی بوم

خوشنویسی

همه هیچ

اثر: نقاشی خط ابعاد: 90cm * 160cm اسم اثر: همه هیچ تولید: 1399 اکرولیک ، رنگ روغنی ، روی بوم ق

خوشنویسی

توکلت علی الله

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 40cm اسم اثر: توکلت علی الله تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ

خوشنویسی

مهر سیه چشمان

اثر: خوشنویسی ابعاد: 30cm * 40cm اسم اثر: مهر سیه چشمان تولید: 1399 مرکب ضد آب ، کاغذ