گالری هنری

گالری هنری

هوالحی

اول و آخر یار

زهی دولت

مرید طاعت بیگانگان مشو

اول و آخر یار

عشق مارا پی کاری

بسم الله الرحمن الرحیم

مروارید دریا به خط حورا

ازل تا ابد هو به خط هورا

هیچ به خط حورا

هستی

عشق ما

گفتم نبینمت شاید دیوانگی از سرم رود

الهه

بندگی

توکلت علی الله

جان جهان

حدیث سلسله الذهب

خوش دولتی است